Geoured Petrić d.o.o. - Pula

Naslovnica Procedure
Procedure PDF Ispis E-mail

Geodetski elaborat za evidentiranje pomorskog dobra za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta    

Primjer: Na osnovu rješenja o utvrđivanju granica lučkog područja luke posebne namjene - sportske luke Delfin

Zakonska osnova:
Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN158/03)
Odluka o proglašenju zakona o pom. dobru i morskim lukama

Geodetski elaborat    
Izrađuje se na osnovu konačnog akta kojim je utvrđena granica pomorskog dobra    
(rješenja o utvrđivanju granica pomorskog dobra odnosno lučkog područja)

Naručitelj geodetskog elaborata može biti:
Županija, odnosno podnositelj zahtijeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra (u našem slučaju: naručelj PŠRD Delfin)

Sastavni dio elaborata je i:    
Popis svih katastarskih čestica i površina (koje će, nakon provedenih postupaka, ući ili već ulaze - ovisno o tome da li ima diobe ili ne, u sastav pomorskog dobra)

Izvješća o obavljenom obilježavanju granice pomorskog dobro (izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju)
Ako se geod. elab., na područjima koja do tada nisu bila evidentirana u katastru i zemljišnim knjigama, osnivaju nove čestice:
1. U pojasu pomorskog dobra - vlasnik: Pomorsko dobro
2. Izvan pojasa pomorskog dobra - vlasnik: Republika Hrvatska

Elaborat potpisuje:
Naručitelj elaborata (u našem slučaju: naručelj PŠRD Delfin)

Da je geodetski elaborat u skladu s aktom o utvrđivanju granica pom. dobra potvrđuje:

Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra (ne ide u "splitsku" odnosno urbanistima!)

Zahtjev za potvrđivanje ovog geod.elab. Podnosi:
Ovl. ged. tvrtka koja izrađuje elaborat, i to županijskom povjerenstvu za granice pomorskog dobra.

Katastarski ured, po službenoj dužnosti, o pregledanom i potvrđenom geod. elab. obavještava: "naručitelja geod.elab."
županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra                
"nadležno državno odvjetništvo - zahtijev za provedbu podnosi nadležno državno odvjetništvo"