Geoured Petrić d.o.o. - Pula

Naslovnica Usluge
Usluge PDF Ispis E-mail
 1. Odgovarajuća posebna geodetska podloga
 2. Elaborat iskolčenja građevine
 3. Iskolčenje građevine
 4. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu
 5. Urbana komasacija
 6. Parcelacijski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica
 7. Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenta ili akata prostornog uređenja
 8. Geodetski elaborat za evidentiranje pomorskog ili vodnog dobra
 9. Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama
 10. Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica
 11. Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
 12. Geodetki elaborat za evidentiranje međa uređenih u posebnom postupku
 13. Geodetski elaborat za provedbu u zemljišnoj knjizi
 14. Geodetski elaborat izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige
 15. Geodetski elaborat za ispravljanje propusta u održavanju katastra
 16. Geodetski elaborat za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
 17. Geodetski elaborat za promjenu područja i granica katastarskih općina
 18. Vodovi (kabeli) i pripadajući objekti elektroenergetske mreže
 19. Vodovi (kabeli) i pripadajući objekti telekomunikacijske mreže
 20. Cjevovodi i pripadajući objekti vodovodne mreže
 21. Kanalizacija i pripadajući objekti kanalizacijske mreže
 22. Vodovi i pripadajući objekti mreže toplovoda i parovoda
 23. Vodovi i pripadajući objekti plinovodne mreže
 24. Vodovi i pripadajući objekti naftovodne mreže
 • Identifikacija
 • Ishodovanje podataka iz službenih očevidnika